Homepage / Uitvoering bodemsanering / Vervoersbewegingen (hinder leefomgeving)
Vervoersbewegingen (hinder leefomgeving)

Toepasselijke regelgeving
Provinciale wegenverordening, Gemeentelijke verordening (Algemene Plaatselijke Verordening) en Bouwbesluit 2012 (hoofdstuk 8).

Toepasselijke vergunning/melding
Grondverzet, heiwerkzaamheden of aan-/afrijdend vrachtverkeer kunnen geluid, stof of trillingen veroorzaken en zo hinder voor de omgeving opleveren. Als de hinder verband houd met (bouw- en sloop)werkzaamheden op een terrein, kan het bevoegd gezag voor hinder als gevolg van geluid of trilling ontheffing verlenen indien de grenswaarden opgenomen in het Bouwbesluit worden overschreden. Voor stofhinder kan dat niet, omdat er geen grenswaarden voor zijn vastgesteld (zie ook bij Opmerkingen). Indien en voor zover het Bouwbesluit 2012 geen regeling bevat, kan   op lokaal niveau  een ontheffing of een omgevingsvergunning op grond van de gemeentelijke verordening (ook wel algemene plaatselijke verordening genoemd) nodig zijn.

Bevoegd gezag
Bevoegd gezag voor de Wabo (meestal gemeente) indien Bouwbesluit van toepassing is, provincie voor provinciale wegen en gemeente bij gemeentelijke verordening/wegen.

Opmerkingen
- Bij eventuele stofhinder kunnen, naast de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8.5 van het Bouwbesluit 2012, maatregelen zijn vereist op grond van de algemene zorgplicht Wet milieubeheer (art. 1.1a Wm). Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk (dus zonder 'inmenging' van de gemeente of ander bevoegd gezag). U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat de grond voldoende vochtig is of is afgedekt ter voorkoming van stofhinder voor de omgeving (denk bijvoorbeeld  aan wegverkeer of woningen in de buurt).
- Een ander aandachtspunt is het (privaatrechtelijke) burenrecht dat de verhouding regelt tussen in elkaars nabijheid gelegen erven. Het is niet toegestaan onrechtmatige hinder, bijvoorbeeld door trillingen of uitlaatgassen, toe te brengen aan rechthebbenden van naastgelegen percelen. Als u volgens de regels saneert, zal er niet snel sprake zijn van onrechtmatige hinder maar uiteindelijk is de aard, ernst en duur van de hinder en de eventuele schade daarvoor bepalend. Wellicht kan deze hinder met eenvoudige maatregelen worden beperkt. Het kan bovendien raadzaam zijn om omwonenden of naastgelegen bedrijven te informeren over uw saneringsvoornemen.