Homepage / Uitvoering bodemsanering / Tijdelijke opslag van grond op locatie (korter dan 3 jaar)
Tijdelijke opslag van grond op locatie (korter dan 3 jaar)

Toepasselijke regelgeving
Besluit bodemkwaliteit, Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplan of beheersverordening),Wet milieubeheer

Toepasselijke vergunning/melding
-
Duurt de opslag (naar verwachting) korter dan 6 maanden dan geldt een meldplicht op grond van het besluit bodemkwaliteit.
- Duurt de opslag (naar verwachting) langer dan 6 maanden, maar korter dan 3 jaar (bij opslag in oppervlaktewateren 10 jaar) en is de grond bestemd voor (andere) nuttige toepassing (vermelden van duur opslag en eindbestemming verplicht) dan worden naast de meldplicht Besluit bodemkwaliteit ook kwaliteitseisen gesteld aan de grond. Die kwaliteitseisen worden bepaald door de lokale bodemkwaliteit ter plaatse van het gronddepot. De opslag van baggerspecie op aangrenzende percelen (het zogenaamde ‘weilanddepot’) is gedurende maximaal 3 jaar toegestaan indien de baggerspecie voldoet aan de normen voor verspreiding over die percelen.

Ongeacht de duur van de opslag kan een omgevingsvergunning verplicht zijn indien de opslag niet in overeenstemming is met het ter plaatse geldende bestemmingsplan of de beheersverordening van de gemeente, Of dit zo is, kan worden nagegaan bij de gemeente of via Omgevingsloket Online: www.omgevingsloket.nl. Zo nodig kan via dit loket ook de vergunning worden aangevraagd.

Soms wordt grond of baggerspecie op de ontgravingslocatie enkel gedurende de looptijd van onderhouds- of aanlegwerkzaamheden opgeslagen. Als deze grond of baggerspecie vervolgens zonder bewerking onder dezelfde condities op (vrijwel) dezelfde plaats weer wordt aangebracht dan gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit niet. Deze opslag hoeft niet te worden gemeld, onderzocht of getoetst.

Bevoegd gezag
Besluit bodemkwaliteit: gemeente (opslag op land), waterschap (toepassing in regionaal oppervlaktewater), RWS (toepassing in rijkswater).
Wet ruimtelijke ordening/bestemmingsplan/beheersverordening: gemeente.
Omgevingsvergunning: gemeente.

Opmerkingen
- Bij eventuele stofhinder kunnen maatregelen zijn vereist op grond van de algemene zorgplicht Wet milieubeheer (art. 1.1a Wm). Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk (dus zonder 'inmenging' van de gemeente of ander bevoegd gezag). U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat de grond voldoende vochtig is of is afgedekt ter voorkoming van stofhinder voor de omgeving (denk aan bijv. wegverkeer of woningen in de buurt).
- Let op: bij saneringen die vallen onder het Besluit uniforme saneringen (BUS) geldt in zijn algemeenheid dat tijdelijke depots moeten zijn opgeruimd uiterlijk op het moment dat de grondsanering eindigt (maximaal 6 maanden). Voor grond van mobiele verontreinigingssituaties is slechts zeer kortstondige opslag toegestaan.
-  Meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit gaan via het Meldpunt bodemkwaliteit van AgentschapNL. Klik hier voor het meldpunt.