Homepage / Uitvoering bodemsanering / Sanering op, in of nabij waterkeringen en watergangen
Sanering op, in of nabij waterkeringen en watergangen

Toepasselijke regelgeving
Waterwet

Toepasselijke vergunning/melding
Voor het uitvoeren van werkzaamheden in, op, boven, over of onder waterstaatswerken is soms een watervergunning nodig. Ook een sanering kan onder deze vergunningplicht vallen. Indien de sanering door of in opdracht van de waterbeheerder zelf (waterschap of RWS) plaatsvindt is geen watervergunning vereist. Indien de sanering leidt tot afwijking van de legger, moet de beheerder wel een projectplan opstellen. Indien de sanering door anderen plaatsvindt is een watervergunning voor het gebruik van het waterstaatswerk vereist.

De watervergunning dient te worden aangevraagd via het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl. Na ontvangst(bevestiging) zorgt het omgevingsloket (namens B&W van de gemeente waar de activiteit hoofdzakelijk plaatsvindt) er voor dat de aanvraag wordt doorgezonden naar de overheidsinstantie die bevoegd is om de aanvraag in behandeling te nemen. Klik hier voor meer informatie over de procedure.

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat namens Ministerie I&M

Regionaal waterstaatswerk: waterschap. Klik hier om te zien welk waterschap in uw geval bevoegd is.

Opmerkingen
-
Regionale wateren en de meeste waterkeringen zijn in beheer bij waterschappen; rijkswateren en een beperkt aantal waterkeringen zijn in beheer bij het Rijk (RWS).
- Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam (sloten, rivieren, etc), bergingsgebied, waterkering (dijk) of ondersteunend kunstwerk (bijv. een brug of ecoduct).
- Een legger is een document waarin is aangegeven waaraan een waterstaatswerk naar ligging, vorm, afmeting en constructie dient te voldoen.