Homepage / Uitvoering bodemsanering / Opslag van grond op locatie (langer dan 3 jaar)
Opslag van grond op locatie (langer dan 3 jaar)

Toepasselijke regelgeving
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) /Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit,Wet ruimtelijke ordening (bestemmingsplan of beheersverordening)

Toepasselijke vergunning/melding
Bij een opslag die langer duurt dan 3 jaar is (meestal) sprake van een inrichting (= bedrijf). In dat geval dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd of een melding in de zin van het Activiteitenbesluit te worden gedaan. Zowel de vergunning als de melding kunnen via Omgevingsloket Online: www.omgevingsloket.nl worden aangevraagd respectievelijk ingediend.

Is de opslag niet in overeenstemming met het ter plaatse geldende bestemmingsplan of de beheersverordening van de gemeente dan kan een omgevingsvergunning nodig zijn. Of dit zo is, kan worden nagegaan bij de gemeente of via Omgevingsloket Online: www.omgevingsloket.nl.

Bevoegd gezag
Gemeente

Opmerking
-
Indien zand of grond wordt opgeslagen kan het zijn dat zand- of stofverspreiding voorkomt. Om dat tegen te gaan is paragraaf 3.8. NER Lucht (Nederlandse Emissierichtlijn Lucht) in die situaties van toepassing. De gemeente dient bij de vergunningverlening met deze richtlijn rekening te houden. Klik hier voor meer informatie.
- In alle gevallen (dus ook als de vergunning er niets over vermeldt of als u alleen hoeft te melden) geldt dat bij eventuele stofhinder maatregelen zijn vereist op grond van de algemene zorgplicht Wet milieubeheer (art. 1.1a Wm). Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk (dus zonder 'inmenging' van de gemeente of ander bevoegd gezag). U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat de grond voldoende vochtig is of is afgedekt ter voorkoming van stofhinder voor de omgeving (denk bijvoorbeeld aan wegverkeer of woningen in de buurt).