Homepage / Uitvoering bodemsanering / Bemalingen (verlaging grondwaterstand; onttrekken grondwater)
Bemalingen (verlaging grondwaterstand; onttrekken grondwater)

Toepasselijke regelgeving
Waterwet en keur (= verordening) van waterschap

Toepasselijke vergunning/melding
Een watervergunning is in de regel verplicht voor grondwateronttrekkingen met een debiet boven een bepaalde waarde. Voor bronbemalingen of grondwatersaneringen kan vaak worden volstaan met een melding zonder dat een watervergunning nodig is. Aan die meldplicht kunnen meetverplichtingen zijn gekoppeld. U moet dus (de keur van) het waterschap raadplegen dat bevoegd is voor de locatie waar de bodemsanering wordt uitgevoerd.

De watervergunning dient te worden aangevraagd via het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl. Na ontvangst(bevestiging) zorgt het omgevingsloket (namens B&W van de gemeente waar de activiteit hoofdzakelijk plaatsvindt) er voor dat de aanvraag wordt doorgezonden naar de overheidsinstantie die bevoegd is om de aanvraag in behandeling te nemen. Klik hier voor meer informatie over de procedure.

Bevoegd gezag
Waterschap (vergunning en melding). Klik hier voor het vinden van het juiste waterschap.

Opmerkingen
- Infiltreren heeft in de Waterwet een beperkte betekenis: het brengen van water in de bodem, met het oog op het onttrekken daarvan. Retourbemaling (onttrokken grondwater terugbrengen in de bodem) is dus geen infiltratie in de zin van de Waterwet. Infiltratie bij een retourbemaling is dus niet vergunningplichtig en is daarom buiten beschouwing gelaten.
- Kijk voor kwaliteitseisen aan bemalingen op http://www.sikb.nl/pagina.aspx?id=9860&L=2