Homepage / Uitvoering bodemsanering / Onttrekken van oppervlaktewater
Onttrekken van oppervlaktewater

Toepasselijke regelgeving
Waterwet of keur (= verordening) van waterschap

Toepasselijke vergunning/melding

  • Rijkswater: onttrekking van meer dan 100 m3 per uur is watervergunningplichtig indien de instroomsnelheid hoger dan is 0,3 m/s of indien ook een vergunning voor het lozen nodig is. Is een watervergunning niet nodig omdat niet aan deze voorwaarden is voldaan, maar is de onttrekking wel groter dan 100 m3 dan geldt alleen een meldingsplicht.
  • Regionaal water: afhankelijk van de keur van het waterschap dat bevoegd is voor de locatie waar de bodemsanering wordt uitgevoerd of een watervergunning of meldplicht van toepassing is. Raadpleeg de keur en/of het waterschap.

De Watervergunning dient te worden aangevraagd via het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl. Na ontvangst(bevestiging) zorgt het omgevingsloket (namens B&W van de gemeente waar de activiteit hoofdzakelijk plaatsvindt) er voor dat de aanvraag wordt doorgezonden naar de overheidsinstantie die bevoegd is om de aanvraag in behandeling te nemen. Klik hier voor meer informatie over de procedure.

Bevoegd gezag
Rijkswater: Rijkswaterstaat (RWS). Regionaal water: waterschap. Klik hier voor het juiste waterschap.

Opmerkingen
In alle gevallen geldt de zorgplicht van art. 6.18 Waterwet. Bij een onmiddellijk of dreigend watertekort kunnen algemene onttrekkingsverboden voor rijks- en regionale wateren worden afgekondigd.