Homepage / Uitvoering bodemsanering / Lozen van (sanerings-)water in oppervlaktewater
Lozen van (sanerings-)water in oppervlaktewater (bijvoorbeeld afkomstig van bronbemaling)

Toepasselijke regelgeving
Waterwet of keur (= verordening) van waterschap

Toepasselijke vergunning/melding

  • Rijkswater: het inbrengen van meer dan 5000 m3 per uur is watervergunningplichtig indien de instroomsnelheid hoger dan is 0,3 m/s of indien ook een vergunning voor het lozen nodig is. Is een watervergunning niet nodig omdat niet aan deze voorwaarden is voldaan, maar is de onttrekking wel groter dan 5000 m3 dan geldt alleen een meldingsplicht.:
  • Regionaal water: afhankelijk van de keur van het waterschap dat bevoegd is voor de locatie waar de bodemsanering wordt uitgevoerd of een watervergunning of meldplicht van toepassing is. Raadpleeg de keur en/of het waterschap.

De Watervergunning dient te worden aangevraagd via het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl. Na ontvangst(bevestiging) zorgt het omgevingsloket (namens B&W van de gemeente waar de activiteit hoofdzakelijk plaatsvindt) er voor dat de aanvraag wordt doorgezonden naar de overheidsinstantie die bevoegd is om de aanvraag in behandeling te nemen. Klik hier voor meer informatie over de procedure.

Bevoegd gezag
Rijkswater: Rijkswaterstaat (RWS)Regionaal water: waterschap. Klik hier voor het juiste waterschap.

Opmerkingen
Meer informatie over lozingen en de Waterwet vindt u op de website van de Helpdesk Water. Zie bijvoorbeeld http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/lozingen-direct/