Homepage / Uitvoering bodemsanering / Lozen van verontreinigd (grond)water op oppervlaktewater
Lozen van verontreinigd (grond)water op oppervlaktewater (directe lozing)

Toepasselijke regelgeving
Besluit lozingen buiten inrichtingen

Toepasselijke vergunning/melding
Lozingen van verontreinigd (grond)water op oppervlaktewater zijn meldingsplichtig op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (BLBI).

De lozing kan worden gemeld via het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl. De gemeente zorgt dan voor de toezending naar het juiste bevoegde gezag (zie hieronder). De hoofdregel is dat de melding vier weken voorafgaand aan het lozen gebeurt. 

Bevoegd gezag
Rijkswater: RWS
Regionaal water: waterschap. Klik hier voor het juiste waterschap.

Opmerkingen
Meer informatie over lozingen en de Waterwet vindt u op de website van de Helpdesk Water. Zie bijvoorbeeld  http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/lozingen-direct/