Homepage / Uitvoering bodemsanering / Lozen van verontreinigd (grond)water in de bodem
Lozen van verontreinigd (grond)water in de bodem

Toepasselijke regelgeving
Besluit lozingen buiten inrichtingen

Toepasselijke vergunning/melding
De lozing in/op de bodem dient bij de gemeente te worden gemeld via het Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nlDe gemeente zorgt dan voor de toezending naar het juiste bevoegde gezag (zie hieronder). 

De hoofdregel is dat de melding vier weken voorafgaand aan het lozen gebeurt. Is er sprake van het tijdelijk uitplaatsen van grond via een zogenaamde BUS-sanering dan hoeft de lozing uiterlijk vijf werkdagen vantevoren te worden gemeld.

Bevoegd gezag
De provincie indien de lozing dieper dan 10 meter beneden maaiveld plaatsvindt. Anders de Gemeente.

Opmerking
Van lozing in de bodem is sprake als er niet (direct) geloosd wordt op een oppervlaktewater (bijv. een sloot of rivier), maar direct op de (onverharde) bodem, waardoor het geloosde water uiteindelijk in het grondwater terecht komt.

Klik hier voor meer informatie over lozingen in de bodem.