Homepage / Uitvoering bodemsanering / Overlast door geluid en trillingen door werkzaamheden
Overlast door geluid, trillingen en stof door werkzaamheden

Toepasselijke regelgeving
Bouwbesluit 2012 (hoofdstuk 8). Gemeentelijke verordening (algemene plaatselijke verordening = APV).

Toepasselijke vergunning/melding
Bouwlawaai of trillingshinder of stofhinder, bijvoorbeeld door bouwverkeer, machines of pompen van de waterzuivering, is op landelijk niveau geregeld in hoofdstuk 8 van het Bouwbesluit 2012.  Als de hinder verband houd met (bouw- en sloop)werkzaamheden op een terrein, kan het bevoegd gezag voor hinder als gevolg van geluid of trilling ontheffing verlenen indien de grenswaarden opgenomen in het Bouwbesluit worden overschreden. Voor stofhinder kan dat niet, omdat er geen grenswaarden voor zijn vastgesteld (zie ook bij Opmerkingen). Indien en voor zover het Bouwbesluit 2012 geen regeling bevat, kan   op lokaal niveau  een ontheffing of een omgevingsvergunning op grond van de gemeentelijke verordening (ook wel algemene plaatselijke verordening genoemd) nodig zijn.

Bevoegd gezag
Bevoegd gezag voor de Wabo (meestal gemeente) indien Bouwbesluit van toepassing is, provincie voor provinciale wegen en gemeente bij gemeentelijke verordening/wegen  

Opmerkingen
- Bij eventuele stofhinder kunnen naast de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8.5 Bouwbesluit 2012 maatregelen zijn vereist op grond van de algemene zorgplicht Wet milieubeheer (art. 1.1a Wm). Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk (dus zonder 'inmenging' van de gemeente of ander bevoegd gezag). U kunt er bijvoorbeeld voor zorgen dat de grond voldoende vochtig is of is afgedekt ter voorkoming van stofhinder voor de omgeving (denk bijvoorbeeld  aan wegverkeer of woningen in de buurt).

- Een ander aandachtspunt is het (privaatrechtelijke) burenrecht dat de verhouding regelt tussen in elkaars nabijheid gelegen erven. Het is niet toegestaan onrechtmatige hinder, bijvoorbeeld door trillingen of uitlaatgassen, toe te brengen aan rechthebbenden van naastgelegen percelen. Als u volgens de regels saneert, zal er niet snel sprake zijn van onrechtmatige hinder maar uiteindelijk is de aard, ernst en duur van de hinder en de eventuele schade daarvoor bepalend. Wellicht kan deze hinder met eenvoudige maatregelen worden beperkt. Het kan bovendien raadzaam zijn om omwonenden of naastgelegen bedrijven te informeren over uw saneringsvoornemen.