Homepage / Uitvoering bodemsanering / In gebruik hebben van een waterzuivering (tijdens en na sanering)
In gebruik hebben van een waterzuivering (tijdens en na sanering)

Toepasselijke regelgeving
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)/Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit

Toepasselijke vergunning/melding
Een waterzuivering kan een inrichting (=bedrijf) zijn. In dat geval dient een (omgevings-)vergunning te worden aangevraagd via het Omgevingsloket Online: www.omgevingsloket.nl.

Het is ook mogelijk dat een melding in de zin van het Activiteitenbesluit voldoende is. Raadpleeg hiervoor ook het Omgevingsloket Online.

Bevoegd gezag
Gemeente

Opmerking
Voor de bouw-/saneringslocatie als zodanig is in de regel geen omgevingsvergunning/melding nodig zoals die voor bedrijfsmatige activiteiten normaal gesproken geldt. Zeker niet als de saneringsactiviteiten in korte tijd (binnen drie jaar) worden afgerond.