Homepage / Uitvoering bodemsanering / Toepassen van bouwstoffen of grond
Toepassen van grond of bouwstoffen

Toepasselijke regelgeving
Besluit bodemkwaliteit

Toepasselijke vergunning/melding
Het toepassen van grond of bouwstoffen, ook op een saneringslocatie, dient gemeld te worden via het (landelijke) Meldpunt bodemkwaliteit van AgentschapNL.

Bevoegd gezag
Gemeente (opslag op land), waterschap (toepassing in regionaal oppervlaktewater), RWS (toepassing in rijkswater). Klik hier voor het juiste waterschap.

Opmerkingen

  • Let op: Bij het toepassen van grond op een saneringslocatie (bijvoorbeeld het aanbrengen van een leeflaag), kan zowel de provincie (bevoegd gezag voor de sanering) als de gemeente (bevoegd gezag voor het besluit bodemkwaliteit) bevoegd zijn.
  • Indien tijdens een bodemsanering vrijkomende verontreinigde grond (nuttig) kan worden toegepast overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming (het zogenaamde herschikken binnen het geval) dan is de afvalstoffenregelgeving niet van toepassing.