Homepage / Bodemregels
Bodemregels

Toepasselijke regelgeving
Wet bodembescherming (beschikking instemming met het saneringsplan) en Besluit Uniforme Saneringen (start sanering)

Toepasselijke vergunning / melding
Voor veel saneringen hoeft geen aparte instemmingsbeschikking te worden aangevraagd, maar kan worden volstaan met een melding.

Saneringen die op basis van een melding mogen worden uitgevoerd zijn opgenomen in het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Klik hier voor meer informatie en een handreiking over deze zogenaamde BUS-saneringen.

De bevoegde provincie of gemeente (of namens hen de omgevingsdienst) heeft formulieren waarmee u de melding kunt indienen. Het toepasselijke formulier is afhankelijk van het type sanering dat u wenst uit te voeren (mobiel, immobiel, tijdelijk uitplaatsen, projectgebied De Kempen). Klik hier voor de formulieren. Veelal moet hier ook een beperkt saneringsplan zijn bijgevoegd. Het saneringsplan moet de overheid de vereiste informatie bieden om de geplande bodemsanering te kunnen beoordelen.

De proceduretijd voor BUS-saneringen bedraagt 5 werkdagen tot 5 weken, afhankelijk van het type sanering.

Is een BUS-sanering niet mogelijk dan moet u saneringsplan ter goedkeuring voorleggen aan de provincie of gemeente (of namens hen de omgevingsdienst). Die goedkeuring wordt vastgelegd in een goedkeuringsbeschikking die u nodig heeft alvorens u met de uitvoering van de sanering mag beginnen. Raadpleeg de BesluitvormingsUitvoeringsMethode Wet bodembescherming (BUM Wbb) voor een overzicht van de wettelijke eisen aan de aanvraag en het saneringsplan. Raadpleeg voor de specifieke eisen waaraan een saneringsplan moet voldoen de Richtlijn Inhoud Saneringsplan.

Voor zover de Wet bodembescherming en het Besluit Uniforme Saneringen daarvoor ruimte laten kunnen er op lokaal niveau aanvullende eisen gelden voor het saneringsplan op grond van eigen verordeningen van de gemeente of provincie. Raadpleeg daarvoor de gemeentelijke of provinciale website.
De proceduretijd voor een goedkeuringsbeschikking bedraagt maximaal 15 tot 30 weken.
Na afronding van de bodemsanering dient een evaluatieverslag van de sanering ter goedkeuring te worden ingediend bij het bevoegd gezag. Blijft er na de sanering restverontreiniging achter waarvoor gebruiksbeperkingen of nazorgmaatregelen gelden, dan moet ook een nazorgplan ter goedkeuring worden ingediend. Dit gebeurt tegelijkertijd met het evaluatieverslag of in elk geval zo spoedig mogelijk.

Bevoegd gezag
Bevoegd gezag Wet bodembescherming en Besluit Uniforme Saneringen is de provincie of de gemeente (dan wel namens hen de omgevingsdienst). Welke gemeenten bevoegd gezag zijn voor de Wet bodembescherming is bepaald in het Besluit aanwijzing bevoegd gezag gemeenten Wet bodembescherming. In februari 2012 betreft het de volgende gemeenten: Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Emmen, Enschede, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, 's Hertogenbosch, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Zaanstad en Zwolle.
Indien de gemeente niet bevoegd is, is de provincie bevoegd.
In sommige gevallen hebben gemeente en provincie de taakuitvoering voor de bodemregelgeving overgedragen aan de omgevingsdienst.

Opmerkingen
-
Per 1 oktober 2010 zijn veel aparte vergunningen vervangen door de Omgevingsvergunning (Wabo). Bodemsanering valt niet onder de Wabo; het zijn dus aparte procedures.
 - Heeft u een bedrijf met een milieuvergunning (Omgevingsvergunning)? Raadpleeg dan ook de vergunning om te zien of er voorschriften voor het voorbereiden of uitvoeren van een bodemsanering zijn opgenomen.
- Op opslag en het hergebruik van grond is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Zie de activiteiten zoals genoemd bij 'Uitvoering bodemsanering' op deze website.
- Klik hier voor informatie m.b.t. saneringen op, in of nabij waterkeringen en watergangen.
- De opdrachtnemer (onderzoeksbureau, aannemer, laboratorium) voor bodemwerkzaamheden moet door de overheid erkend zijn ('Kwalibo-regeling'). Wilt u weten welke bedrijven erkend zijn ga dan naar het zoekmenu op http://www.sikb.nl/erkend_en.aspx?id=110